diều kiện xin visa hoa kỳ

Khi nào thì không hội đủ điều kiện để được cấp Visa Hoa Kỳ?

  Điều khoản 214(b) của Bộ Luật Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (INA) là điều khoản thường được áp dụng cho đương đơn