Texas (TX)

Thông tin về tiểu bang Texas – miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Texas   Hoa Kỳ

Texas (hay Tejas trong tiếng Tây Ban Nha) là tiểu bang ở miền Nam và Tây Nam Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang lớn thứ