Minnesota (MN)\

Thông tin tiểu bang Minnesota – vùng trung tây Hoa Kỳ

1

  Minnesota là một tiểu bang vùng Trung Tây của Hoa Kỳ. Cái tên Minnesota bắt nguồn từ tên mini sota trong tiếng Dakota cho sông Minnesota, nghĩa là “nước trắng như trời”.