cựu bộ trưởng bộ ngoại giao hoa kỳ

Những luật sư quyền lực có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015

  70 lãnh đạo trong Top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2015 của Forbe, có đến 14% là luật sư hoặc