cấp visa

Hoa Kỳ trì hoãn đợt cấp visa vì gặp sự cố kỹ thuật trên phạm vi toàn cầu

Hoa Kỳ trì hoãn đợt cấp visa vì gặp sự cố kỹ thuật

  “Chúng tôi xin thông báo tiến trình xét duyệt visa đang bị chậm trễ ngoài dự kiến do một số vấn đề kỹ thuật.