thông tin bang Oregon

Thông tin về tiểu bang Oregon – Tây Bắc Thái Bình Dương Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Oregon   Hoa Kỳ

Oregon (/ˈɒrɨɡən/) là một tiểu bang ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Vùng này xưa kia có nhiều bộ lạc người bản