làm Visa lao động ngắn hạn

Tư vấn xin visa lao động ngắn hạn ở Hoa Kỳ – H và L-1 làm việc không định cư

  Những ai cần visa làm việc?Những người đến Hoa Kỳ với mục đích làm việc ngắn hạn cần phải xin visa làm việc khô