đào tạo kỹ thuật viên và quản lý ngành công nghiệp dệt

trường Đại học nghiên cứu quốc gia Massachusetts – Lowell tại Lowell

  (Thành viên của hệ thống University of Massachusetts system) Cơ hội học bổng từ 10% – 50% học phí cho hồ sơ khá giỏi