bang North Dakota Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang North Dakota – xa nhất về phía bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang North Dakota   Hoa Kỳ

  Bắc Dakota (North Dakota) là một tiểu bang Hoa Kỳ, xa nhất về phía bắc của các tiểu bang trong khu vực Đồng bằng