Visa Diversity Visa

Chương trình Xổ số Visa Diversity Visa (DV) – Những thông tin thú vị

634834910871760000

  Đạo luật Nhập cư năm 1990 của Mỹ đã lập chương trình sổ số visa – Diversity Visa (DV). Chương trình này nhằm mục