bang North Carolina

Thông tin về tiểu bang North Carolina – phía nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang North Carolina   Hoa Kỳ

  Bắc Carolina (North Carolina) là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Là một trong những tiểu bang đầu tiên, đó là thuộc địa đầu