thông tin tiểu bang Utah

Thông tin về tiểu bang Utah – Hoa Kỳ – Nơi khai sinh của đạo Mormon ở Mỹ

Thông tin tiểu bang Utah   Hoa Kỳ   Nơi khai sinh của đạo Mormon

Trong tất cả 50 tiểu bang của nước Mỹ thì có lẽ tiểu bang Utah có nhiều điểm đặc biệt hơn cả, khác hẳn với