thông tin Montana

Thông tin về tiểu bang Montana – miền tây bắc Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Montana   Hoa Kỳ

  Montana (big sky coutntry) (là một tiểu bang nằm ở miền tây bắc Hoa Kỳ, là bang thứ 41 gia nhập liên bang vào