thông tin Delaware

Thông tin về tiểu bang Delaware – miền Trung Đại Tây Dương Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Delaware   Hoa Kỳ

aDelaware (có thể phát âm như “Đe-la-ue” hay “Đê-la-ue”) là tiểu bang thuộc miền Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Nó là một trong 13