tiếng Anh

Di dân thăng tiến đời sống và hòa nhập nhanh chóng tại Hoa Kỳ

  Hiện có 41 triệu người di cư tại Mỹ và họ giỏi tiếng Anh hơn nhiều so với những tầng lớp di cư trước.