thông tin Louisiana

Thông tin về tiểu bang Louisiana – phía Nam Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Louisiana   Hoa Kỳ

  Louisiana là một tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ. Bang Louisana phía tây giáp Texas; phía bắc giáp Arkansas; phía đông giáp Mississippi; và phía nam là Vịnh Mexico.