thông tin bang Maine Hoa Kỳ

Thông tin về tiểu bang Maine – vùng New England Hoa Kỳ

Thông tin tiểu bang Maine   Hoa Kỳ

  Maine là một tiểu bang trong vùng New England của Hoa Kỳ. Về phía nam và phía đông là Đại Tây Dương, phía đông